Mãe: Karine Novak Goularth

Data:16/07/2019

Hora:13:38

Peso:2,770 kg

Tamanho: 46cm